บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด หรือ CTS

เดิมทีมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 277/3 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2544 มีพนักงานทั้งหมดเพียง 10 คน
ให้บริการด้านการกำจัดแมลงและบริการทำความสะอาดด้วยความเป็นหนึ่งด้านงานบริการ จึงทำให้ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบกิจจการ จึงได้มีการย้ายสำงานงานใหม่มาอยู่ เลขที่ 417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองจ.เชียงใหม่
จนถึงปัจจุบัน และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าของบริษัท

“ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป ถ้าใช้บริการ CTS

"รับสมัครพนักงานจำนวนมาก"